ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА

Обща информация

Считано от 25 май 2018 г. в сила влезе Регламент  (ЕС) 20161679 на Европейския парламент и съвета от 27 април 2016 г., относно защитата на физическите лица, свързана с обработката на личните им данни и свободното движение на последните, с който е отменена Директива 95146/ЕО (Общ регламент относно защитата на личните данни).

Във връзка с това представяме настоящата Декларация за поверителност, отнасяща се за всички лични данни, предоставяни от потребителите, или събирани от нас във връзка с ползването на интернет платформата : http://www.holidaytripagency.com.

Информация за нас

 • Наименование: „Ди Ем Травел“ ЕООД
 • ЕИК: 205605756
 • Адрес на управление: гр. Каварна, п.к. 9650, ул. „Георги Кирков“ № 4, ет. 2
 • Адрес за кореспонденция: гр. Каварна, п.к. 9650, ул. „Георги Кирков“ № 4, ет. 2
 • E-mail: d.m.travel.ltd@gmail.com
 • Интернет платформа: http://www.holidaytripagency.com
 • Удостоверение за регистрация на туристически агент: РК-01-8046/09.07.2019 г.

Какво са личните данни и какви лични данни за Вас обработваме

Лични данни са всяка информация, чрез която физическото лице може да бъде идентифицирано пряко или непряко. Данни за пряко идентифициране са име, ЕГН, и др., а данни за непряка идентификация могат да бъдат телефонен номер, и-имейл адрес и др.

Личните данни, които събираме и обработваме, са:

 • Име, презиме и фамилия;
 • Единен граждански номер;
 • Номер на лична карта или на друг документ за самоличност;
 • Дата на издаване на лична карта или на друг документ за самоличност;
 • Телефонен номер;
 • Електронна поща;
 • Населено място и адрес;
 • Данни за банкова сметка /ако е необходимо „Ди Ем Травел“ ЕООД да възстанови на потребителя вече платена сума/;
 • Пол /когато това се изисква от доставчиците на съответната туристическа услуга – например авиокомпания/;
 • Данни за здравен статус на пътуващи със специфични нужди;
 • Данни на малолетното/непълнолетното лице/лица, дадени от родител/настойник във връзка с изпълнение на продукти и услуги, предоставени от „Ди Ем Травел“ ЕООД или някой от контрагентите;
 • Данни при попълване на различни форми, поместени на нашата уеб страница www.holidaytripagency.com , включително при резервиране на услуга, попълване на формата за даване на мнения и/или коментари;
 • Технически данни, които автоматично се изпращат към нас, когато използвате уеб страницата на адрес: www.holidaytripagency.com – IP адрес, уеб браузър, операционна система, информация за устройството, от което посещавате уеб страницата и т.н.;
 • Бисквитки (cookies) за идентифициране на браузъра или устройството Ви.

Какво означава обработване на лични данни и на какво основание обработваме Вашите

Обработването на лични данни обхваща всички действия, които са свързани със събиране, въвеждане, използване, съхранение и изтриване на Вашите лични данни.

Като наши клиенти, Вашите лични данни се обработват въз основа на:

 • Изразено лично от Вас ясно, свободно, доброволно и недвусмислено съгласие, чрез приемане на Декларацията за поверителност на уеб сайта. Предоставеното от Вас съгласие може да оттеглите по всяко време чрез изпращане на имейл на адрес: d.m.travel.ltd@gmail.com .
 • Изпълнение на задълженията по договор.
 • За изпълнение на задължения, произтичащи от нормативен акт.
 • За изпълнение на наш легитимен интерес, освен в случаите когато преимущество имат Вашите интереси, основни права и свободи.

Във връзка с изпълнението на сключените с Вас договори и предоставянето на услугите по тях, предоставяме на контрагентите си, като туроператори, хотели и др., обработваните от нас лични данни.

Вашите лични данни могат да бъдат предоставени на държавни институции и органи, когато това е необходимо за изпълнение на разпоредбите на действащото законодателство.

Обработваме Вашите лични данни за срок от 6 години, съобразно действащото законодателство.

За какви цели се обработват Вашите лични данни

„Ди Ем Травел“ ЕООД обработва Вашите лични данни, с цел изпълнение на своите задължения към Вас. Това включва:

 • Осигуряване на правилно функциониране на уеб страницата при предоставяне на услуги;
 • Идентифициране на страна по сключен договор;
 • Осигуряване на изпълнение на сключен договор;
 • Счетоводни цели;
 • Статистически цели;
 • Защита на информационната сигурност;
 • Изпращане на информационен бюлетин, при регистрация за получаване на информация за нови продукти и услуги;
 • За отговори на Ваши запитвания, мнения и препоръки;

Вашите права, при обработването на лични данни

 • Право на достъп до личните Ви данни. Имате право да получите детайлна информация за това какви лични данни обработваме за Вас.
 • Право на коригиране. Имате право да поискате коригиране на неточни/непълни лични данни.
 • Право на ограничаване на обработката, в случай на подадена жалба.
 • Право на възражение срещу обработката, при обработка на личните Ви данни в изпълнение на наш легитимен интерес, освен в случаите когато това се изпълнява на основание законови задължения или по правни претенции.
 • Право на заличаване. Имате правото да поискате всички Ваши лични данни да бъдат заличени.
 • Право на преносимост. Имате право да поискате Вашите лични данни да бъдат предадени за обработка от друг Администратор на лични данни
 • Право за подаване на жалба срещу обработката до компетентните за това органи, в случай на нарушение на правата Ви или сте жертва на незаконосъобразно обработване на лични данни.

В случай на подадена жалба към „Ди Ем Травел“ ЕООД относно обработката на лични данни, ще получите отговор в рамките на 1 /един/ месец от датата на получаване.

Информация относно компетентния надзорен орган за защита на личните данни: Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон: 02 915 3 518

E-mail: kzld@cpdp.bg

Интернет страница: www.cpdp.bg

Относно „бисквитките“

Посредством „бисквитки“ се съхранява информация в уеб браузъра на посетителя на уеб сайт. По този начин уеб страниците „отличават“ своите посетители, техните предпочитания, настройки, търсения и ги запомнят.

Бисквитките могат да бъдат временни и постоянни.

Временните, нар. още сесийни, се получават при идентификация чрез потребителско име и парола. Те функционират временно като пропуск до всяка следваща заявка на сайта, до затваряне на сесията или „излизане“ от профила на потребителя.

Постоянните бисквитки се ползват за идентифициране на анонимни потребители, като информацията се ползва за статистика на посещенията, подобряване на услугите, показване на реклами и др.

Повече и подробна информация за настройки за ползването на бисквитки можете да откриете във Вашия уеб браузър.

Instagram